សេវាស្រាវជ្រាវមូលនិធិរង្វាន់

សេវាស្រាវជ្រាវ

មូលនិធិរង្វាន់អាចផ្តល់នូវសេវាកម្មស្រាវជ្រាវជំនាញដល់អតិថិជននៅក្នុងផ្នែកជំនាញជាច្រើន។ ក្រុមរបស់យើងមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃរូបអាសអាភាសតាមអ៊ិនធរណេត។ យើងអាចផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុង…

  • ការបង្កើតគោលនយោបាយជាតិ
  • យុទ្ធសាស្រ្តអប់រំ
  • យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ

យើងបានប្រមូលផ្ដុំនូវឯកសារស្រាវជ្រាវជាច្រើនលើ…

  • រូបអាសគ្រាមប្រើនៅជុំវិញពិភពលោក
  • ក្មេងជំទង់និងរូបអាសគ្រាម
  • វិទ្យាសាស្រ្តផ្នែក neuroscience នៃការប្រើប្រាស់ pornograhy
  • ការញៀនរូបអាសអាភាស

យើងមានសមាជិកភាពក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលនៅក្នុង:

  • អង្គការជាតិសម្រាប់ព្យាបាលអ្នករំលោភបំពាន (NOTA)
  • សង្គមសម្រាប់ការរីកចម្រើននៃសុខភាពផ្លូវភេទ (SASH)
  • សង្គមអន្ដរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការញៀនឥរិយាបថ (ISSBA)

សូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយអ្នក។

 

មូលនិធិរង្វាន់មិនផ្តល់ការព្យាបាលទេ។

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល